Có 1 kết quả:

nghiêm huấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời dạy của người cha. Đoạn trường tân thanh có câu: » Thấy lời nghiêm huấn rành rành, đành liều sinh mới lấy tình nài kêu «.