Có 1 kết quả:

nghiêm khốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tàn nhẫn, dữ dội.