Có 1 kết quả:

nghiêm cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng trống đánh gấp rút.