Có 1 kết quả:

chúc phó

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phó thác. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Sư huynh như thử thiên vạn chúc phó, bất khả thôi cố” 師兄如此千萬囑付, 不可推故 (Đệ lục hồi) Sư huynh đã hết lòng phó thác (Lỗ Trí Thâm cho ta) như vậy, ta không thể chối từ.
2. Dặn bảo, dặn dò. ◇Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恆言: “Hựu chúc phó nô bộc: Câu yếu tiểu tâm an phận” 又囑付奴僕: 俱要小心安分 (Tam hiếu liêm nhượng sản lập cao danh 三孝廉讓產立高名) Lại dặn dò nô bộc: Đều phải cẩn thận ở yên phận mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gửi gắm, dặn dò.

Một số bài thơ có sử dụng