Có 1 kết quả:

tù đinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bị giam vì có tội.