Có 1 kết quả:

tù binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính đánhgiặc, bị địch bắt.