Có 1 kết quả:

tù đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tù đinh 囚丁. Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ: » Mà nay ra dạng tù đồ bởi đâu «.