Có 1 kết quả:

tù phạm

1/1

tù phạm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tù nhân, phạm nhân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tù đinh 囚丁.