Có 1 kết quả:

tù cầm

1/1

tù cầm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cầm tù, giam cầm, bỏ tù