Có 1 kết quả:

tứ lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thể văn Trung Hoa thời xưa, có đối không vần.

Một số bài thơ có sử dụng