Có 1 kết quả:

tứ vi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn bên. Đoạn trường tân thanh : » Bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi «.

Một số bài thơ có sử dụng