Có 1 kết quả:

tứ xuyên

1/1

tứ xuyên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc