Có 1 kết quả:

tứ đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn nết tốt của người đàn bà, gồm Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Truyện Hoàng Trừu: » Tam tòng tứ đức dưới trên thuận hoà «.