Có 1 kết quả:

tứ tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan tác bốn phương.

Một số bài thơ có sử dụng