Có 1 kết quả:

tứ bàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn bên. Chỉ hàng xóm xung quanh.

Một số bài thơ có sử dụng