Có 1 kết quả:

tứ tuần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn mươi tuổi. Đoạn trường tân thanh : » Quá niên trạc ngoại tứ tuần «.

Một số bài thơ có sử dụng