Có 1 kết quả:

tứ thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn bộ sách căn bản của Nho giáo, gồm Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử.