Có 1 kết quả:

tứ dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn hạng người trong xã hội, gồm Sĩ, Nông, Công, Cổ.

Một số bài thơ có sử dụng