Có 1 kết quả:

tứ tuyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thể thơ Đường luật, có bốn câu, không đối.