Có 1 kết quả:

tứ xứ

1/1

tứ xứ

phồn thể

Từ điển phổ thông

mọi nơi, khắp nơi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khắp nơi.

Một số bài thơ có sử dụng