Có 1 kết quả:

tứ phối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn bậc hiền, được thờ chung với Khổng tử, gồm Nhan tử, Tăng tử, Tử tư và Mạnh tử.