Có 1 kết quả:

tứ linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bốn loài vật thiêng, gồm Long, Li, Quy và Phụng. Việt Nam phong sử: » Long li quy phụng một đoàn tứ linh «.

Một số bài thơ có sử dụng