Có 1 kết quả:

tứ cố vô thân

1/1

Từ điển phổ thông

người đơn độc, không có ai thân thích