Có 1 kết quả:

hồi quy

1/1

hồi quy

phồn thể

Từ điển phổ thông

trở về, quay về, quay lại

Một số bài thơ có sử dụng