Có 1 kết quả:

hồi môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người con gái sau khi lấy chồng, cùng chồng về nhà cha mẹ mình để bái kiến gọi là “hồi môn” 回門.
2. § Ghi chú: Người Việt nói "của hồi môn" là tiền của mà người con gái đem theo về nhà chồng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tiền của mà người con gái đem theo về nhà chồng.