Có 1 kết quả:

hồi dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gần chết mà sống lại.