Có 1 kết quả:

hồi cố

1/1

hồi cố

giản thể

Từ điển phổ thông

ngoảnh lại, quay lại, ngoái lại