Có 1 kết quả:

hồi cốt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một nước ngày xưa, thuộc vùng ngoại Mông Cổ bây giờ. § Cũng viết là “Hồi Hột” 回紇.