Có 1 kết quả:

nhân vị

1/1

nhân vị

giản thể

Từ điển phổ thông

vì, bởi vì, do vì