Có 2 kết quả:

nhân vinhân vị

1/2

nhân vi

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Liên từ: bởi vì, do ư. ◇Lão tàn du kí 老殘遊記: “Nhân vi nhân thái đa liễu, sở dĩ thuyết đích thậm ma thoại đô thính bất thanh sở” 因為人太多了, 所以說的甚麼話都聽不清楚 (Đệ nhị hồi).

Một số bài thơ có sử dụng