Có 1 kết quả:

nhân tố

1/1

nhân tố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhân tố, yếu tố

Một số bài thơ có sử dụng