Có 1 kết quả:

nhân nhi

1/1

nhân nhi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vì vậy, do đó, vì thế