Có 1 kết quả:

đoàn viên

1/1

đoàn viên

giản thể

Từ điển phổ thông

đoàn viên, sum họp, gặp gỡ