Có 1 kết quả:

đoàn tụ

1/1

đoàn tụ

giản thể

Từ điển phổ thông

đoàn tụ, tụ hợp