Có 1 kết quả:

độn tích

1/1

độn tích

giản thể

Từ điển phổ thông

chỗ giấu của, kho cất giấu đồ