Có 1 kết quả:

hốt luân

1/1

hốt luân

giản thể

Từ điển phổ thông

1. nguyên vẹn
2. không biết, chưa hiểu