Có 1 kết quả:

viên đinh

1/1

viên đinh

giản thể

Từ điển phổ thông

người làm vườn