Có 1 kết quả:

khốn nhiễu

1/1

khốn nhiễu

phồn thể

Từ điển phổ thông

phức tạp, rắc rối, rối ren