Có 1 kết quả:

vi đâu

1/1

vi đâu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái yếm