Có 1 kết quả:

vi tường

1/1

vi tường

giản thể

Từ điển phổ thông

rào lại, xây bao chung quanh