Có 1 kết quả:

vi cân

1/1

vi cân

giản thể

Từ điển phổ thông

khăn choàng, khăn quàng