Có 1 kết quả:

cố thể

1/1

cố thể

giản thể

Từ điển phổ thông

vững chắc, rắn chắc