Có 1 kết quả:

cố nhiên

1/1

cố nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cố nhiên, đương nhiên

Một số bài thơ có sử dụng