Có 1 kết quả:

cố lậu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kiến thức thiển lậu. ◇Tư Mã Tương Như 司馬相如: “Bỉ nhân cố lậu, bất tri vong húy” 鄙人固陋, 不知忘諱 (Tử Hư phú 子虛賦).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hẹp hòi kém cỏi.