Có 1 kết quả:

quốc lực

1/1

quốc lực

giản thể

Từ điển phổ thông

sức mạnh một nước, khả năng của một quốc gia