Có 1 kết quả:

quốc ngoại

1/1

quốc ngoại

giản thể

Từ điển phổ thông

ngoài nước, nước ngoài