Có 1 kết quả:

quốc pháp

1/1

quốc pháp

giản thể

Từ điển phổ thông

luật pháp, phép nước