Có 1 kết quả:

quốc lập

1/1

quốc lập

giản thể

Từ điển phổ thông

quốc lập, thuộc về nhà nước, của nhà nước