Có 1 kết quả:

quốc doanh

1/1

quốc doanh

giản thể

Từ điển phổ thông

quốc doanh, công ty nhà nước