Có 1 kết quả:

đồ biểu

1/1

đồ biểu

giản thể

Từ điển phổ thông

biểu đồ, sơ đồ, đồ thị